รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ 075272050 
101บ้านคลองชีล้อม  075207426 
102บ้านหนองเสม็ดนางภวันตรี บุญเกียรติ 075207434 
103บ้านบางเป้านายฉัตรชัย จันทโท 075252410 
104บ้านป่าเตียวนายธีระพงษ์ ปานทอง 075251911 
105วัดสีหราษฎร์ศรัทธานายฉลอง ภักดี 075252205 
106บ้านบางสัก  075292155 
107บ้านควนตุ้งกูนางรัชดาภรณ์ หลำหลง 075270101 
108บ้านน้ำราบ  075207970 
109บ้านนาเกลือนายภานุวัฒน์ จรูญสนองกิจ 075207806 
110บ้านพระม่วงนางณัฐศรี ชูช่วย 0752079249030349158
111บ้านท่าโต๊ะเมฆนางสาวสุวิดา แก้วพิทักษ์ 0752701069040160058
112บ้านเกาะลิบงนางสาวอุรา เสียมไหม 0752701029041157786
113บ้านเกาะมุกด์นายศรีสุวรรณ เปาะทอง 0752078189041294848
114บ้านมดตะนอยนางปิ่นมณี ชัยวงศ์ 0752701039817732509
115บ้านบาตูปูเต๊ะนายอนุรักษ์ สุเหร็น   
116บ้านหาดยาวนางเรวดี สงรักษ์ 0752079299350176211
117วัดวารีวง  075253153 
118บ้านแหลม  075207879 
119บ้านปาเต  075270111 
121บ้านจุปะ  075287871 
122บ้านเกาะเคี่ยมนางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์ 0752078969041348530
123บ้านแตะหรำ  075207872 
124บ้านย่านซื่อนายเกียรติประวัติ เพ็ชรสวัสดิ์ 075207825 
126บ้านทุ่งอิฐนายสุวิชา คีรีรัตน์ 0752701109040294887
127บ้านคลองลุนางสาวสุริยาพร ฮ่องช่วน 0752078339041289275
128บ้านบางเตา  075217281 
130บ้านท่าปาบนางสาวกชกร มีเพียร 075292212 
131บ้านท่าส้มนายวิเพลิน ชุมพล 0752921339030147768
132วัดควนธานีนายไพศาล นาคแป้น 075263257 
134บ้านบางหมาก  075263173 
135บ้านพรุใหญ่  075270108 
136บ้านไร่ใหญ่  075270109 
137บ้านตะเคียนหลบฟ้านางนงลักษณ์ เกปัน 075270107 
138บ้านโคกยาง  075213218 
139บ้านน้ำฉา  075270105 
201บ้านเขาไม้แก้วนางศดานันท์ จันทรมาศ 0752910899030462655
202บ้านบางค้างคาวนายสนอง ตูลเพ็ง 075213616 
203บ้านแหลมไทรนายวัฒนา ชูประสิทธิ์ 0752701489181529546
204บ้านแหลมมะขามนางทิฆัมพร บุญญา 075213377 
205บ้านสายควน  075213520 
206บ้านทุ่งขี้เหล็กนางสาวอุมารัตน์ เกลี้ยงเมือง 0752069089815888544
207วัดเจริญร่มเมืองนายสถาพร ไทยกลาง 075267077 
208บ้านโตน  075270147 
209บ้านพรุเตยนางจตุพร จันแดง 075270146 
210กมลศรีนางสาวศิริขวัญ ดาหลาย 0752136069030395060
211บ้านบ่อหินนายพีรภัทร ซุ่นสั้น 0752910869181552106
212บ้านดุหุนนางสาวรชฎนันท์ พระคง 0752701519040136688
213บ้านไสต้นวา  075270152 
214บ้านพรุจูด    
215บ้านไร่ออกนายพิทยา สังยวน 075206561 
216บ้านหัวหิน    
217หาดปากเมงนายสุพล กระสังข์ 0752740899180129048
218วัดไม้ฝาดนางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์ 075248250 
219บ้านฉางหลางนางสุดใจ ตั้งคีรี 0752136199180106234
220บ้านผมเด็นนางสาวสุวรรณี สุขขุม 075203337 
221บ้านห้วยต่อนางสาวกัลยา บิลสะอาด 075213533 
222บ้านนาเมืองเพชรนายสุรชัย ชูกระชั้น 0752781599041395598
223บ้านกลิ้งกลองนายขจรศักดิ์ รามศิริ 0752701499041262059
224บ้านห้วยไทรนายอาดูรย์ เต็มพร้อม 075213227 
301วัดบางดีนางสาวศุภลักษณ์ พรมสุวรรณ 075206653 
302บ้านซานางจิราภรณ์ บัวเพ็ชร 0752701629351108988
303บ้านควนอารีนางสกาวเดือน ศรีสุข 0752701619030266627
304บ้านทุ่งยางงามนางปณัฐศวรรณ์ ศรีทองชื่น 0752066669031844659
305วัดคีรีวิหารนายชลอ ลัคนาวิวัฒน์  9031407542
306บ้านหนองปรือนายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์ 075270155 
307บ้านเขากอบนางสาวกนกนุช โตสุข 0755000509030144424
308บ้านน้ำพรายนายพลกฤต หัสสะโร 075270163 
309บ้านคลองคุ้ย  075270172 
310บ้านลำแพะนางการกวิน เบญจศรี 075270166 
311วัดปากแจ่ม  075270165 
312บ้านลำภูรานายธีรพล ดิสโร 075284237 
313วัดสิทธิโชคนายคุณากร ดำนิล 0752841109030110341
314วัดควนไทรนางสาวสุมนา หนูเอียด 075213140 
316บ้านทุ่งต่อนายธีรพล ใสบริสุทธิ์ 075206584 
317วัดไตรสามัคคี  075264436 
318บ้านเขาพรุเสม็ดนายนรินทร์ วัฒนบัญชา 075264457 
319บ้านวังลำนายสุธรรม หาขุน 0752066979031775754
320บ้านทุ่งศาลานายมารุตต์ ลั่นเต้ง 075264625 
321บ้านควนพญานายสุริยา ชาญทะเล 075203023 
322วัดนาวง  075264174 
323บ้านเหนือคลองนางสาววรรณา คล้ายฉิม 0752645839806145046
324บ้านหนองหมอนายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ 0752644119801872470
325บ้านป่ากอ  075213602 
326บ้านไสบ่อ  075264545 
327บ้านหนองสองพี่น้องนายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด 0752942239803986333
328บ้านควนเลียบนายวิสาข์ บุญเกียรติ 075206542 
329วัดศรีรัตนาราม  075270169 
330บ้านห้วยน้ำเย็น  075213383 
332วัดห้วยนาง (วันครู2501)  075294080 
333บ้านวังหลาม  075270171 
335วัดกาญจนบริรักษ์นายพงศกร ไพทูลย์ 075233361 
336บ้านหนองราโพ  075270170 
337ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)นางทิพวรรณ จันดี 0752712899823511136
338บ้านควนตังนางจันทรา พัทยัง 075272056 
339วัดเขานางสาวสายขวัญ ยังช่วย 075272237 
340บ้านไสมะม่วงนายศุภโชค สินกั้ง 0752134089822015232
341ท่างิ้ว(ต.ช.ด.) อุปถัมภ์นายเกรียงไกร ตันเจี่ย 0752722369031385425
342ไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า)นายวรพล ศรีเทพ 075270158 
344บ้านท่ามะปรางนางนพวรรณ กิ้มเท่ง  9030412933
401บ้านช่องหารนางนุชนาฎ ภักดีชน 0752623379180151353
402บ้านไชยภักดีนายภาณุพันธุ์ ขาวสังข์ 0752068329805528626
403บ้านต้นปรงนางจิราภา วัจนพิสิฐ 075296118 
404วัดน้ำฉ่านางสาวสุมลฑา รามเทพ 0752621529801261021
405บ้านในปงนายวินิต คงหน่อ 075206866 
406บ้านบางคราม  075270145 
407บ้านบางพระ  075262136 
408สวนป่าประชาอุปถัมภ์นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญ 0752620659311318124
409บ้านหนองชุมแสงนางณัฐนันท์ ดาบทอง 0752608589041308946
410บ้านช่องลม  075270144 
411วัดเขาวิเศษนายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า 0752613019041381635
412บ้านเขาโอน  075261534 
413บ้านคลองโตน  075203049 
414บ้านจิจิกนางสาวภัทรา ขวัญศรีสุทธิ์ 0752134043720024881
415บ้านทุ่งยางนางเสาวณี ตุลยกุล  9030004940
416วัดทุ่งใหญ่นางธัญวรัตน์ ตั้งคีรี 0752134939310120088
417บ้านหนองคล้า  075261537 
418บ้านหน้าเขานายเอกทัศน์ เดชอรัญ 075261538 
419บ้านหลังเขานางบุรินทร์ นุ่นขาว 0752610499181036019
501วัดถ้ำพระพุทธนายพิชัยยุทธ พรมสมบัติ 075270136 
502บ้านหนองศรีจันทร์นายสุทัศน์ จริยาโสวรรณ 0752701379351013103
503บ้านหนองบัวนางสาวจีรนันท์ ขาวเชื้อ 0752134029180104991
504บ้านต้นไทรนางสาววัชรี เลิศสกุลจินดา 075260347 
505วัดโคกเลียบนางสาวสุภาพร เพียรดี 0752861139350028042
506บ้านควนหนองกกนางสาววิไลลักษณ์ รองพล 07528 61199804693232
507บ้านโพธิ์น้อย  075286249 
508วัดเขาพระนายกิตติศักดิ์ ชุมใหม่ 075286196 
509วัดควนเมา  075260185 
510บ้านหนองมวงนางสาวจินดาวัลย์ นวลใย 0752136399807075750
511บ้านไร่ใหญ่นางสาวธิราทิพย์ ตังตกาญจนา 0752943329804838052
512บ้านทุ่งสมอนายวิชชุ อายุสุข 075270135 
513บ้านคลองมวนนางทัศนีย์ หนูจิตต์ 075 294005 
514บ้านหนองบัวน้อยนางสาวสิริขวัญ ขวัญเมือง 075 2701399030053828
515บ้านไทรบ่วงนางสาวศณีนาถ แซ่ตัน 075206506 
516บ้านควนหนองยางนางสาวแก่นตะวัน กาญจนนันทวงศ์ 075270138 
517บ้านทอนเหรียนนางสาวพนาวรรณ ทองด้วง 0752065059351082989
518บ้านลำช้างนายปิยะวัฒน์ รักราวี 075213271